Tıbbi Malzeme Katılım Payı

Vücut dışı protez ve ortezlerden;

  • Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden,
  • Ağız protezlerinden (SUT eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-2/Ç) yer alan 404.010,404.020, 404.030, 404.040, 404.050, 404.170, 404.180, 404.181, 404.190, 404.200, 404.201, 404.210, 404.220, 404.230, 404.360, 404.370, 404.380, 404.390, 404.400, 404.410, 404.420 kod numarasında sayılanlar),
  • Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezlerden,katılım payı alınır.

Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır. Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protezveya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin %75’ini geçemez. %75’lik üst sınırın hesaplanmasındaher bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir.