Hangi Durumlarda Katılım Payı Alınmaz?

 1. İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 2. Askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için; muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 3. 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 4. 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden;
 5. Acil servislerde verilen ve SUT eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesinde (EK-2/B) yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile SUT’un 1.4.3 maddesinde belirtilen sağlık kurumları/kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde; Muayene katılım payı alınmaz.
 6. Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 7. Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesinde (EK-1/A) yer alan kronik hastalıklarda,kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde; Muayene katılım pay alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde muayene katılım payı alınır.
 8. Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan,sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla EK-4/D Listesinde yer alan ilaçlardan; İlaç katılım payı alınmaz.
 9. Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT’un 1.8.3(1) fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.
 10. Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 11. 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.
 12. 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 13. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.
 14. 2828 sayılı Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 15. Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.
 16. Vazife malullerinden; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.
 17. Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.
 18. Polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 19. Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 20. 19.05.2011, 23.10.2011 ve 9.11.2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için; Tıbbi malzeme katılım payı alınmaz.
 21. 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden; Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavileri için katılım payı alınmaz.